NWSPIBanner
TamThu

powered by FreeFind
Liên lạc với chúng tôi (bấm vào icon)
Skype
Skype Me™!
Yahoo Messenger
YM message
E-Mail
E-mail
Nhắn tin:
0903 739 920
Pro MRI
Chi tiết bên dưới trong khung này
Ad1

Ad2

Ad3

Ad4

Ad5

Ad6

Ad7

Ad8

English Home Page


Trang chủ


Tóm tắt thông tin


Hướng dẫn cho bệnh nhân


20 years
Bấm vào h́nh để đến trang kỷ niệm 20 năm.

Máy tạo nhịp 1 buồng 18 năm

máy 2 buồng với 16 năm,
3 buồng với 13 năm


Loại máy Biotronik Medtronic St Jude Sorin
1 buồng S/SR Effecta S/SR >15 năm Sensia S/SR> 10,2* năm Verity SC/SR# 14,1* năm Esprit S/SR 9,8 năm
Estella SR Ensura SR 12,7* năm Sustain XL SR 14,1* năm Reply SR 9,3 năm
Etrinsa 6 SR-T 15 năm Accent MRI SR 14,2  năm Kora 100 SR
Etrinsa 8 SR-T
2 buồng D/DR Effecta D/ DR 12,1 năm Sensia D/ DR 10,2* năm Verity XL DC/ DR# 10,2* năm
Esprit D/DR 7,3 năm
Estella DR Adapta DR Sustain XL DR 11,6* năm Reply DR 7,1 năm
Evia DR Adapta DRL 12,7* năm Accent MRI DR 9,5 năm Kora 100 DR
Etrinsa 6 DR-T 11,8 năm Ensura DR 8,7* năm
Etrinsa 8 DR-T Advisa DR
3 buồng CRT-P Evia HF-T 8,8 năm Syncra CRT-P 7,7* năm Anthem 7,9 năm
Etrinsa 8 HF-T Consulta CRT-P
Thời gian hoạt động chính thức của các máy tạo nhịp được cung cấp ở VN.
* Thời gian hoạt động các máy Medtronic là không ghi lại tiền sử điện tim.
# các máy Verity không ghi được điện tim.

Các bạn được cấy máy tạo nhịp ngày hôm nay đều có hy vọng máy của ḿnh sẽ có thời gian hoạt động dài. Các bạn thắc mắc vậy máy tạo nhịp được BS giới thiệu có thời gian hoạt động thế nào? Dưới đây là thời gian hoạt động chính thức được các công ty công bố trong catalog (giấy trắng mực đen!)
 • Effecta SEstella SRBiotronik Effecta S/SR, Estella SR (thế hệ 2009): > 15 năm. Thời gian hoạt động này được tính với tạo nhịp 50%, 2,5V, 0,4ms, 60 n/p,  500 Ohms. Ghi lại điện tim với tiền sử mặc định ON. Tiền sử điện tim được dùng để chẩn đoán loạn nhịp.


 • Etrinsa 6 SR-TEtrinsa 8 SR-TBiotronik Etrinsa 6 SR-T, Etrinsa 8 SR-T (thế hệ 2014): 15 năm, với tạo nhịp 50%, 2,5V, 0,4 ms, 60 n/p, 500 Ohms, Home Monitoring. Nếu không dùng Home Monitoring thời gian hoạt động sẽ như Estella SR. Ghi lại điện tim với tiền sử mặc định ON.
 • Các máy Effecta và Estella dùng pin 1,3 Ah.
 • Các máy Biotronik sau khi đến thời gian thay máy (ERI) c̣n có thể tiếp tục hoạt động tối thiểu 6 tháng, với nhịp giảm đôi chút.

 • Medtronic Sensia SES01, SESR01 (thê hệ 2006, pin cập nhật 2009): 9,5 năm, với tạo nhịp 50%, 2,5V, 0,4 ms, 60 n/p, 500 Ohms. Không có ghi lại tiền sử điện tim, v́ bật tiền sử ON rất hao pin (catalog không ghi rơ hao đến mức nào). Lư do là phần mêm phải quản lư ghi lại tiền sử điện tim nên rất hao pin v́ phải hoạt động 24/24. Nếu chỉ ghi lại điện tim khi có sự kiện, thí dụ nhịp nhanh, th́ không ảnh hưởng thời gian hoạt động đáng kể v́ các sự kiện tương đối hiếm.
 • Medtronic Ensura MRI SR (thế hệ 2010): 12,7 năm, với tạo nhịp 50%, 2,5V, 0,4 ms, 60 n/p, 500 Ohms. Ghi lại tiền sử điện tim điện tim giảm thời gian hoạt động khoảng 1 tháng cho mỗi 3 tháng sử dụng, như vậy là bật ON suốt thời gian hoạt động sẽ giảm thời gian hoạt động xuống c̣n 9,5 năm!
 • Các máy Sensia dùng pin 0,91 Ah.
 • Các máy Medtronic sau khi đến thời gian thay máy (RRT) c̣n có thể tiếp tục hoạt động tối thiểu 3 tháng, với nhịp giảm đôi chút.

 • St Jude Verity XL SC/SR (thế hệ 2003): không có ghi trong catalog, nhưng dựa theo các tài liệu cũ thời gian hoạt động khoảng 14,1 năm. Máy không có ghi lại điện tim.
 • St Jude Sustain XL SR (Victory, 2005, đến 2011 được cập nhật thành Sustain): 14,1 (?) năm Có thể ghi lại điện tim nhưng sẽ giảm đáng kể thời gian hoạt động nên có cảnh báo trong manual ghi lại điện tim (với tiền sử).
 • St Jude Accent MRI SR (thế hệ 2011): 14,2 năm với tạo nhịp 100% 2,5V, 0,5 ms, 60 n/p, 500 Ohms và với ghi lại điện tim với tiền sử. Nhờ chuyển ghi lại điện tim vào mạch điện, ghi lại điện tim với tiền sử không quá hao pin,
 • Các máy Verity và Sustain dùng pin 1,0 Ah.
 • Thời gian hoạt động sau ERI khoảng 3 tháng với nhịp giảm đôi chút.

 • Sorin Esprit S/SR (thê hệ 2009): 9,8 năm với tạo nhịp 100% 2,5V, 0,5 ms, 70 n/p, 500 Ohms, ghi lại điện tim với tiền sử.
 • Sorin Reply SR (thế hệ 2007), Kora 100 SR (thế hệ 2013): 9,3 năm, với tạo nhịp như trên.
 • Các máy Sorin dùng pin 0,86 Ah, nhỏ nhất trong các máy 1 buồng. Nhờ mạch điện mới hơn các máy Sensia, Adapta, Verity, Sustain nên dạt thời gian hoạt động hơn/gần bằng, nhưng vẫn thua xa các máy Biotronik.
 • Thời gian hoạt động sau ERI khoảng 9 tháng với nhịp giảm đôi chút.
Như vậy chẳng những thời gian hoạt động tới ERI/RRT của các máy Biotronik dài hơn các máy Medtronic và St Jude, mà thời gian hoạt động sau đó cho tới khi hết hoạt động (EOL), thời gian ERI-EOL, cũng dái hơn, 6 tháng thay v́ 3 tháng! Nhờ không phải cấp bách thay máy, BN máy Biotronik có thể đi kiểm tra máy mỗi 3 tháng khi máy gấn tới ERI, thay v́ cách 1-2 tháng với các máy khác. Máy Sorin có thời gian ERI-EOL dài nhất, nhưng thời gian hoạt động ngắn.

Ở trên là thời gian dự tính. Vậy thời gian thực tế khác thời gian dự tính do những yếu tố nào?
 • Nhu cầu tạo nhịp. Có bạn bị blốc cấp III, hoàn toàn, nên thời gian hoạt động sẽ bị giảm (v́ cần tạo nhịp 100%, thay v́ 50% được dùng để tính thời gian hoạt động dự tính), thường khoảng 1 năm (Medtronic) đến 1,75 năm (Biotronik, khác biệt nhiều hơn v́ thời gian dài hơn) nếu biên độ xung có thể giữ được ở mức 2,5 V . Với 0% tạo nhịp Endura có thời gian hoạt động 13,9 năm, vẫn thua 15+ năm của các máy Biotronik.
 • Nếu biên độ xung tăng, thời gian hoạt động sẽ giảm đáng kể. Thí dụ với 3,5V, thời gian hoạt động máy Biotronik với 50% tạo nhịp sẽ giảm xuống c̣n 13,2 năm, Medtronic Ensura 11,5 năm (không ghi lại điện tim).
 • Nếu biên độ xung giảm, th́ thời gian hoạt động sẽ tăng. Các manual không có số liệu này, nhưng sẽ tăng nhiều hơn là giảm trong đoạn trên. Với 1,5V >2 năm với máy Bio, và > 1,5 năm với máy Ensura.
Các máy ở trên đều có chương tŕnh điều chỉnh biên độ xung thất tự động. Nếu chương tŕnh hoạt động tốt th́ có thể đạt thời gian hoạt động dài. Các máy của Biotronik và St Jude đều có chương tŕnh điều chỉnh biên độ xung thất sau mối xung nên đạt an toàn cao với biên độ xung thấp. Các máy Medtronic và Sorin v́ chỉ kiểm tra 1 lần trong ngày, nên cần biên độ xung cao, 2x ngưỡng, nên không tăng thời gian hoạt động tốt như các máy trước khi ngưỡng thấp.

Kinh nghiệm kiểm tra máy Biotronik của chúng tôi là thời gian hoạt động thường khoảng 15 năm. Chúng tôi đă gặp không ít trường hợp 18 năm như trong h́nh báo cáo bên dưới.

Efecta SR 18y10m
Với tạo nhịp 11% và biên độ 0,9V, máy đạt 18 năm 10 tháng, +25,5%
Effecta S 18yr8,5m
Với tạo nhịp 23% và biên độ 1,5V, máy đạt 18 năm 8 tháng, +24,4%!

Longevity 18.5
Với tạo nhịp 49% và biên độ 1,6V, máy đạt 18 năm 6 tháng, +23.3%

longevity 18y7.5m
Với biên độ xung 1,2V nhờ chương tŕnh điều chỉnh biên độ xung thất tự động,
máy đạt thời gian hoạt động 18,6 năm (+24%).

Estella SR
Với nhu cầu tạo nhịp chỉ 9% nhờ chọn chương tŕnh chuẩn, với biên độ xung 1,6V (ngưỡng 1,1V,
với chương tŕnh điều chỉnh biên độ xung tự động hoạt động)
máy của BN VN này sẽ có thời gian hoạt động 18,3 năm (+22%)!
Estella SR
Với nhu cầu tạo nhịp chỉ là 22%, với biên độ xung 1,3 V (ngưỡng 0,8V,
với chương tŕnh điều chỉnh biên độ xung tự động hoạt động)
máy của BN VN này sẽ có thời gian hoạt động 18,1 năm!

Estella SR 2015/08
Với nhu cầu tạo nhịp 50%, nhờ biên độ xung thấp 1V (ngưỡng 0,5V)
máy của BN này có thời gian hoạt động  18.1 năm (+21%).
Mặc dù tạo nhịp nhiều, nhờ chương tŕnh điều chỉnh biên độ xung tự động trong
mạch điện, vẫn tiết kiệm được pin!
treo tường!
Muốn đạt thời gian hoạt động như trên, cũng cần loại máy thể hệ mới, với ḍng điện pin rất nhỏ khi không hoạt động. Thời gian treo tường của nhiều máy không được dài như trên (thí dụ Medtronic Sensia SESR01 chị đạt 11,3 năm treo tường)! Ngoài ra chương tŕnh điều chỉnh biên độ xung tự động cũng không được quá hao pin. Theo các tài liệu trên mạng, chương tŕnh trong các máy St Jude hoạt động trong phần mềm (Biotronik là trong mạch điện) nên hao pin. Ngay cả với biên độ xung thấp, thời gian hoạt động chỉ đôi chút tốt hơn là khi tạo nhịp cố định với 2,5V.

Các máy tạo nhịp Biotronik được cung cấp ở VN có $0 MRI premium, có nghĩa là bạn không phải trả thêm cho sự tương thích MRI, nhưng có giá cao hơn các máy khác v́ thời gian hoạt động tốt hơn, và với nhiều chức năng ưu việt, thí dụ chương tŕnh điều chỉnh biên độ xung tự động. MRI premium trong các máy các công ty khác có thể lên đến 25-50%!

Với các máy Medtronic và St Jude v́ thời gian ERI-EOL chỉ là 3 tháng, khi pin máy bắt đầu yếu vào cuối thời gian hoạt động, bạn sẽ phải cứ cách 1-2 tháng đi kiểm tra máy, rồi sẽ phải cấp bách thay máy. Với thời gian ERI-EOL >6 tháng, bạn chị cần đi kiểm tra cách 3 tháng và ngay cả sau khi phát hiện máy đă vào ERI, bạn c̣n 3+ thấng để chọn máy, chọn BV để thay máy. Khi thay máy, nên chọn máy thế hệ mới hơn máy đă cấy, v́ cũng đă có 8-18 năm trôi qua!

Máy 2 buồng

Ở trang web này chúng tôi chỉ xin bàn về thời gian hoạt động thôi. Các máy tạo nhịp 2 buồng Biotronik c̣n có một số chức năng ưu việt! Theo manual
Thí dụ thời gian hoạt động dài của máy tạo nhịp 2 buồng Biotronik.
Efecta D 15-
Với nhu cầu tạo nhịp nhĩ 10% với biên độ xung 1,8 V,
tạo nhịp thất 2% với biên độ xung 1,1V
(với điều chỉnh biên độ xung tự động hoạt động)
máy của BN VN này sẽ có thời gian hoạt động 16,0 năm (+33%)!

Để đạt 16 năm, máy cần phải có thời gian không tạo nhịp >16 năm. Ngay cả máy Medtronic Adapta ADDRL1 với pin lớn, chỉ có thời gian không tạo nhịp 15,9 năm, Sensia SEDR01 12,8 năm, Ensura DR 11,8 năm!

Máy CRT-P, tạo nhịp 3 buồng

Thí dụ thời gian hoạt động dài của một máy CRT-P Biotronik.
Evia HF-T
Với nhu cầu tạo nhịp nhĩ 0% với biên độ xung 2,0 V,
tạo nhịp thất 100% với biên độ xung thất phải 2,0V, thất trái 1,9V
(với điều chỉnh biên độ xung tự động hoạt động)
máy của BN VN này sẽ có thời gian hoạt động 13,3 năm (51%)!

Để đạt thời gian hoạt động dài như trong h́nh trên, thời gian hoạt động không tạo nhịp của máy phải >14 năm.

Kết luận
Các máy tạo nhịp Biotronik có thời gian hoạt động dài và nhờ chương tŕnh điều chỉnh biên độ xung hữu hiệu, có thể đạt thời gian hoạt động ngoạn mục như 18 năm (1 buồng)/ 16 năm (2 buồng)/13 năm (3 buồng). Các thời gian rất dài này chỉ có thể đạt nhờ dùng các mạch điện thế hệ mới (2009) với ḍng điện cơ bản rất thấp và với pin lớn 1,3-1,2 Ah! Nhưng chúng tôi cũng nói rơ là chỉ có một số nhỏ BN đạt được các thời gian dài này. Cũng cần kỹ thuật viên công ty điều chỉnh v́ BS thường quá bận để bỏ thời giờ điều chỉnh máy để đạt thời gian hoạt động dài.
Nhưng nếu bạn là người có ngưỡng thấp, có nhu cầu tạo nhịp thấp, chắc bạn cũng muốn đạt các thời gian này, phải không? Với các máy Biotronik bạn có thể!

Mặc dù đạt các thời gian dài trên, ngoài trang web này chúng tôi chỉ dùng các thời gian chính thức được Biotronik công bố 15+/ 12+/ 8,8 năm trong các bài khác tại website này để tránh không đúng tinh thần "nói có sách, mách có chứng".


Nếu BS không chỉ định bạn các máy Biotronik ở trên, bạn nên yêu cầu các máy đó. Nếu câu trả lời là BV không cung cấp các máy Biotronik, th́ bạn hăy liên lạc với chúng tôi qua e-mail hay nhắn tin (xem đầu bài này) đề chúng tôi giúp bạn chọn loại máy với thời gian hoạt động dài và với đội kỹ thuật viên với bề dày kinh nghiệm cao nhất ở VN có thể giúp bạn đạt các thời gian hoạt động Savingsdài này và sớm trở lại cuộc sống b́nh thường! 

Các máy Biotronik có thể có giá cao hơn các máy khác, nhưng nếu so sánh giá hoạt động hàng năm (nói chung tiền bạn bỏ ống mỗi năm làm quỹ thay máy) dùng  thời gian hoạt động "chinh thức" bằng cách tính chỉ số
-
giá / thời gian hoạt động dự tinh

chúng tôi tin tưởng bạn sẽ đạt một chỉ số thấp với các máy Biotronik. Một ưu điểm của các máy Biotronik (1/2/3 buồng) là đạt tương thích MRI mà Premium MRI = $0! Tại sao phải chịu thiệt tḥi chọn máy khác? Do đó, trước khi cấy máy khác, bạn hăy liên lạc với chúng tôi!

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail về lienlac@tamthuvn.com. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất. Cám ơn bạn đă ghé thăm trang web của Tâm Thu và Northwest Signal Processing.


Lượt truy cập: visitor

Cập nhật: 6/07/2016                                                                                                     Copyright NWSPI 2015-2016